Vores allesammen super fotograf Eva Kristensen har igen taget en masse dejlige billeder fra vores stævne. 

Du kan finde et link til hendes Facebookside - ARCEHRY FOR LIFETIME - hvor du anmoder om at blive medlem og derved få adgang til en masse skønne billeder.

Har du problemer med at blive medlem af gruppen så send en email til: bueskytte@gmail.com så sender Eva dig en invitation email.

ARCHERY FOR LIFETIME | Facebook

Se reglerne for brug af billederne nedenfor.

Our all super photographer Eva Kristensen has again taken a lot of lovely pictures from our convention.

You can find a link to her Facebook page - ARCEHRY FOR LIFETIME - where you request to become a member and thereby get access to a lot of beautiful pictures.

If you have problems becoming a member of the group, send an email to: bueskytte@gmail.com and Eva will send you an invitation email.

ARCHERY FOR LIFETIME | Facebook

See the rules for using the images below.

Unsere ganz super Fotografin Eva Kristensen hat wieder viele schöne Bilder von unserer Convention gemacht.

Sie können einen Link zu ihrer Facebook-Seite - ARCEHRY FOR LIFETIME - finden, wo Sie beantragen, Mitglied zu werden und dadurch Zugang zu vielen schönen Bildern zu erhalten.

Wenn Sie Probleme haben, Mitglied der Gruppe zu werden, senden Sie eine E-Mail an: bueskytte@gmail.com und Eva senden Ihnen eine Einladungs-E-Mail.

ARCHERY FOR LIFETIME | Facebook

Siehe die Regeln für die Verwendung der Bilder unten.

 Grupperegler fra administratorerne

Brug af foto

Husk altid at spørge fotografen om lov til at bruge fotos fra siden. Er du på et foto og ønsker det fjernet, så kontakt administrator og det vil blive fjernet

Ingen hadefuld retorik eller mobning

Sørg for, at alle føler sig sikre. Vi tillader ingen former for mobning, og nedsættende kommentarer om ting som race, religion, kultur, seksuel orientering, køn eller identitet tolereres ikke.

Ingen promoveringer eller spam 

Giv mere, end du tager, i denne gruppe. Egenpromovering, spam og irrelevante links er ikke tilladt.

Vær venlig og høflig 

Vi er alle fælles om at skabe et imødekommende miljø. Lad os behandle hinanden med respekt. Sunde diskussioner er naturlige, men der kræves venlighed.

Respekter alles privatliv 

Det kræver gensidig tillid at være en del af denne gruppe. Ægte og ærlige diskussioner gør grupper gode, men kan også være følsomme og private. Det, der deles i gruppen, bør blive i gruppen.

Group rules from the administrators

1 Use of photo

Always remember to ask the photographer for permission to use photos from the side. If you are in a photo and want it removed, contact the administrator and it will be removed

2 No hateful rhetoric or bullying

Make sure everyone feels safe. We do not allow any forms of bullying, and derogatory comments about things like race, religion, culture, sexual orientation, gender, or identity are not tolerated.

3 No promotions or spam

Give more than you take in this group. Self-promotion, spam and irrelevant links are not allowed.

4 Be kind and polite

We all share a common desire to create a welcoming environment. Let's treat each other with respect. Healthy discussions are natural, but kindness is required.

5 Respect everyone's privacy

It takes mutual trust to be part of this group. Genuine and honest discussions make groups good, but can also be sensitive and private. What is shared in the group should stay in the group.

Gruppenregeln von den Administratoren

1 Verwendung des Fotos

Denken Sie immer daran, den Fotografen um Erlaubnis zu bitten, Fotos von der Seite zu verwenden. Wenn Sie sich auf einem Foto befinden und möchten, dass es entfernt wird, wenden Sie sich an den Administrator und es wird entfernt

2 Keine hasserfüllte Rhetorik oder Mobbing

Stellen Sie sicher, dass sich jeder sicher fühlt. Wir erlauben keine Formen von Mobbing, und abfällige Kommentare über Dinge wie Rasse, Religion, Kultur, sexuelle Orientierung, Geschlecht oder Identität werden nicht toleriert.

3 Keine Werbeaktionen oder Spam

Geben Sie mehr, als Sie in dieser Gruppe nehmen. Eigenwerbung, Spam und irrelevante Links sind nicht erlaubt.

4 Sei freundlich und höflich

Wir alle teilen den gemeinsamen Wunsch, eine einladende Umgebung zu schaffen. Lasst uns respektvoll miteinander umgehen. Gesunde Diskussionen sind natürlich, aber Freundlichkeit ist erforderlich.

5 Respektieren Sie die Privatsphäre aller

Es braucht gegenseitiges Vertrauen, um Teil dieser Gruppe zu sein. Echte und ehrliche Diskussionen machen Gruppen gut, können aber auch sensibel und privat sein. Was in der Gruppe geteilt wird, sollte in der Gruppe bleiben.

 

Del siden